การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


  
ลานธรรม ศฝร.ภ.6กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6

 

ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการฯ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมศาสนา

ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มีนโยบายส่งเสริม คน - องค์กร - ชุมชน

และหน่วยงานให้มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

 

 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 เลขที่ 264/40 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
website : http://www.idp6.com [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2017 idp6.com All rights reserved. Powered by admin e-mail : webmaster@idp6.com