หน้าแรก ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการ กก.สส.1 กก.สส.2 กก.สส.3 กก.วิเคราะห์ข่าว กก.ปพ. งานสอบสวน

พล.ต.ต.ภาณุ บูรณศิริ
ผบก.สส.ภ.๖
 
ตำรวจภูธรภาค 6
ภ.จว.กำแพงเพชร
ภ.จว.ตาก
ภ.จว.นครสวรรค์
ภ.จว.อุตรดิตถ์
ภ.จว.พิจิตร
ภ.จว.พิษณุโลก
ภ.จว.เพชรบูรณ์
ภ.จว.สุโขทัย
ภ.จว.อุทัยธานี
ศฝร.ภ.6
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

 
ตำรวจภูธรภาค 1
ตำรวจภูธรภาค 2
ตำรวจภูธรภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 4
ตำรวจภูธรภาค 5
ตำรวจภูธรภาค 6
ตำรวจภูธรภาค 7
ตำรวจภูธรภาค 8
ตำรวจภูธรภาค 9

 
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนที่หน่วยงาน

 
 
 
พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์
ผกก.ผอ.บก.สส.ภ.6
 
 
พ.ต.ท.ณเลิศ อุดมวรรัตน์
รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.6
 

พ.ต.ท.สิทธิเดช แดงด้วง
สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

พ.ต.ท.หญิง ชนม์นิภา โพธิ์ประจักษ์
สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

พ.ต.ท.สมพร จงภัทรอนันต์
สว.ฝอ.(กง)บก.สส.ภ.6

ร.ต.อ.หญิง สวรส บุญยืน
รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

ร.ต.อ.หญิง ศิรินันท์ เรือนคำ
รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

ร.ต.อ.หญิง เพชรสมัย อยู่เล่ห์
รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

ร.ต.อ.หญิง รัตนา อินทร์ปิ่น
รอง สว.ฝอ.(กง)บก.สส.ภ.6

ร.ต.อ.หญิง ศรัญญา เผือกพูล
รอง สว.ฝอ.(กง)บก.สส.ภ.6

ร.ต.อ.หญิง รุ่งนภา มาทอง
รอง สว.ฝอ.(บัญชี)บก.สส.ภ.6

ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ ช้างพินิจ
รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6


ร.ต.อ.พงศ์นรินทร์ รางสถิตย์
รอง สว.กก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.6

ร.ต.อ.หญิง ทัศสุนีย์ สุริยะวงค์
รอง สว.กก.สืบสวน1 บก.สส.ภ.6

ร.ต.อ.หญิง นินิตนันท์ มาศรีจันทร์
รอง สว.ฝอ.4ฯ
ปฏิบัติราชการ บก.สส.ภ.6

ร.ต.ท.บวรวิช ศรีปา
รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

ร.ต.ท.สมพร  จันต๊ะวงศ์
รอง สว.กก.สืบสวน1บก.สส.ภ.6

ร.ต.ต.วิรัตน์ ไกรสุข
รอง สว.ฝอ.5ฯ
ปฏิบัติราชการ บก.สส.ภ.6

ร.ต.ต.พาวนี ม่วงมันดี
รอง สว.(อก.) บก.สส.ภ.6

ร.ต.ท.วิรัตน์ บุญวัฒน์
รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.6

ด.ต.หญิง ขนิษฐา กฤตฤกษ์
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สสภ.6

ด.ต.หญิง อิสรีย์ อริยวงศ์
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6

ด.ต.ภูวิศ คงภัทรนนท์
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6

ด.ต.หญิง อรไท บุญเจริญ
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6

ด.ต.หญิง กชพร โพธิ์สะอาด
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6

ด.ต.หญิง ชลลดา คุ้มเกตุ
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ6

ด.ต.หญิง ณฐมน สุขมาก
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6

ด.ต.ประธาน น้อยชาวนา
ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าว

ด.ต.หญิง ธนัชพร เผ่าผาง
ผบ.หมู่ ป.สภ.แก่งโสภา

จ.ส.ต.หญิงนันทิกานต์ อินวรรณา
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6

จ.ส.ต.หญิง โมรี แก่นจันทร์
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6

จ.ส.ต.หญิง ทิพวรรณ์ รักแก้ว
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6

จ.ส.ต.หญิง นพวรรณ บัวหอม
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6

จ.ส.ต.หญิง สุภัค ขำทับทิม
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.6

จ.ส.ต.หญิง สุรีรัตน์ ไชยโคตร
ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6
 
ส.ต.ท.อนิรุตติ์ เมืองเทียม
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน2 บก.สส.ภ.6
                                
     
 
 

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6
เลขที่ 264/40 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000